در یاد بود کارن ابراری

به کارن عزیز   سر کشیدن جام شوکران کار مردان تاریخ است     کارن عزیز حالا که این نوشته را می نویسم تو دیگر نیستی و چه تلخ است نوشتن حرفهایی که میدانم پاسخی به آن نخواهی داد. امروز  تو تصمیم گرفتی که سپید باشی یا سیاه؛ به سوی ادامه مطلب…