آزادی به از بند

خواستم حرفی بزنم، بعد از یک سال ننوشتن در اینجا. اما اندوهی بغض آلود آرام نمیگذاردم. و این شعر و این ترانه از دیروز در سرم می چرخد و می چرخد و می چرخد. آزادی به از بند…. هراسهای بیهودهتا بوده همین بودهفرزندهای مشروعشرع، قانونو تباهی، پوچی،بیهودگی و عمر می ادامه مطلب…