کرونا و اثر کبری

تصمیم هایی که ما میگیریم مثل تیری رها شده از کمان است که قرار است به سمت هدفی مثل یک سیبِ بالای سر یک دوست برخورد کند و او را از اعدام یا زندانی شدن نجات دهد. اما اگر دقت کافی نداشته باشیم ممکن است به جای سیب چشم یا قلب دوستمان را هدف بگیریم و اوضاع را بدتر کنیم.