مهمترین انتخاب زندگی

وقتی سال اول دبیرستان بودم به یاد دارم که از اول سال همه معلم ها و ناظم ها و مدیر و مشاور و …روی اهمیت سال اول و اهمیت انتخاب رشته ای که قرار بود انجام بدیم تاکید خاصی میکردند. حتی گاهی می شنیدیم که میگفتند این انتخاب حتی از ادامه مطلب…

ماییم که اصل شادی و کان غمیم

پیش نوشت: چند وقتی بود چیزی ننوشته بودم و دنبال بهانه ای میگشتم تا چیزکی بنویسم. چند خطی که در ادامه میخوانید حرف جدیدی نیست و شاید بتوان گفت از روزی که بشر زبان را اختراع کرد یا کمی بعد از اختراع زبان به این موضوع اگاه بوده که رابطه ادامه مطلب…